Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza

Szymon

Działalność zawodowa lekarzy prowadzących praktykę medyczną wiąże się z określonym ryzykiem. Skomplikowanie działań, jakie są przedmiotem jego pracy, wiąże się z bardzo dużą skalą potencjalnego błędu. A co za tym idzie także z dużą dozą zawodowej odpowiedzialności, w tym również z potencjalną koniecznością wypłaty odszkodowania za popełnione błędy.

Ustawodawstwo przewidziało potencjalne problemy

Można więc byłoby zaryzykować tezę, że wykonywanie zawodu lekarza jest potencjalnym chodzeniem po polu minowym. Jest w tym ziarno prawdy. Widział to także krajowy ustawodawca, jakim jest Parlament RP, toteż w toku legislacji przepisów regulujących pracę lekarzy zapisał obowiązek zawierania przez przedstawicieli tego zawodu polisy odpowiedzialności cywilnej.

OC lekarza można w dość łatwy sposób porównać do polisy ubezpieczeniowej, jaki mają obowiązek zawierać właściciele pojazdów. Takie podejście prawne do tego aspektu sprawia, iż w razie wystąpienia nieprzewidzianych nieprawidłowości lub błędów, wynikłych w toku lub na skutek wdrażania przez lekarza określonego profilu leczenia, osoba poszkodowana będzie miała pewność, że w takiej sytuacji będzie miała prostą ścieżkę do uzyskania odszkodowania za zaistniałą sytuację.

Nie tylko obowiązek

OC lekarza zabezpiecza więc interesy pacjentów, ale tak naprawdę także samych lekarzy. W razie wystąpienie sytuacji błędu lekarskiego obie strony mają bowiem pewność, że co najmniej podstawowe roszczenia zostaną opłacone właśnie z tego typu polisy. Na tym jednakże nie kończy się możliwość ubezpieczenia ochronnego lekarzy. Poza obligatoryjnymi istnieją bowiem także dobrowolne formy ubezpieczania się przedstawicieli tej profesji.

W przypadku nieobowiązkowych polis ubezpieczeniowych ochronie z jej tytułu podlegają skutki błędów lekarskich. Warto jednakże zaznaczyć, że istnieją co najmniej dwie rodzaje takich polis, w odrębny sposób podchodzące do kwestii takiej odpowiedzialności. Podejścia różnią się tan naprawdę czasem w jakim chronię polisobiorcę.

Dwa rodzaje dobrowolnego ubezpieczenia lekarzy

Pierwszy rodzaj takich ubezpieczeń obejmuje skutki działań lekarza, jakie zostały zgłoszone w formie roszczeń w okresie, na jaki taka polisa została zawarta. Jest to o tyle wygodna forma zabezpieczenia, iż nawet jeśli zdarzenie miało miejsce dość dawno, to roszczenia z jego tytułu będą pokrywane z polisy wtedy, gdy zostały zgłoszone w czasie jej obowiązywania.

Drugi rodzaj ubezpieczeń zasadza się na nieco innym podejściu – ochrania ono bowiem lekarza przed skutkami błędów, jakie zaistniały w okresie na jaki zawarta była polisa, nawet wtedy, gdy roszczenie z ich tytułu zostało zgłoszone kilka lat po zaistnieniu błędu.