Czy adwokat musi posiadać ubezpieczenie?

Szymon

OC to rodzaj ubezpieczenia, który kojarzony jest z reguły z samochodami. Należy jednak wiedzieć, że są zawody, które również muszą posiadać ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Wśród nich można znaleźć prawników. Jest to ochrona, która chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody związane z działalnością zawodową. Adwokaci należą do tej grupy zawodowej, która MUSI posiadać taką polisę ubezpieczeniową.

Obowiązkowe ubezpieczenie adwokata

Prawo o adwokaturze stanowi o tym, że prawnicy są objęci obowiązkiem posiadania OC. Należy dopilnować tego. Każda osoba, która zostanie wpisana na listę adwokatów ma jedynie 30 dni na wykupienie takiej polisy obowiązkowej. Ostatecznym dniem na zawarcie takiej umowy jest dzień w którym zacznie się wykonywać pracę w ramach praktyki adwokackiej (https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1439177,zawod-adwokata-a-inne-formy-zatrudnienia.html). Szczegóły można znaleźć w art. 4 ust. 1 Prawo o adwokaturze. Nie ma możliwości przystąpienia do pracy, jeżeli dana osoba nie będzie posiadała polisy Odpowiedzialności Cywilnej.

OC dla adwokata – co jest w stanie zapewnić?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej niektórzy mogą traktować jako przykry obowiązek oraz naciąganie na dodatkowe koszta.

Należy mieć jednak świadomość tego, że to również ochrona finansów prawnika. Zamiast płacić z własnej kieszeni za wyrządzone szkody, będzie można skorzystać z ochrony, którą jest w stanie zapewnić wykupiona wcześniej polisa ubezpieczeniowa.

Z jakim zakresem można liczyć się w przypadku polisy OC adwokata? Okazuje się, że dokładne zapisy odnoszące się do tego można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. (DZ. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2134).

Mówiąc ogólnie obejmują one wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po zawarciu ubezpieczenia. Nie ma możliwości wypłaty odszkodowania, jeżeli zdarzenie nastąpiło wcześniej – zanim finalna umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym została podpisana.

Zakres ochrony OC dla adwokata

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej dla adwokatów zapewnia możliwość wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia:

  • szkód wyrządzonych w ramach wykonywania zawodu adwokata powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa,
  • szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym,
  • szkód wynikłych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Minimalna suma gwarancyjna dla zdarzeń, które obejmuje OC, wynosi 5000 Euro. Wszystkie osoby, które zajmują się wykonywaniem zawodu adwokata, muszą posiadać taką polisę ochronną. Wyjątkiem są Ci prawnicy, którzy już oficjalnie przeszli na emeryturę lub też nie działają w zakresie prawniczym.

Czy OC dla adwokata obejmuje wszystkie zdarzenia?

Warto wiedzieć, że OC dla prawników nie obejmuje wszystkich zdarzeń. Zalicza się do nich m.in. następujące sytuacje:

  • sytuacje, kiedy szkoda została wyrządzona osobie spowinowaconej lub spokrewnionej. Mowa tu również o osobach we wspólnym pożyciu. Z zakresu OC wyłączeniu są również wspólnicy adwokata, jeżeli obejmują one szkody wyrządzone na mieniu.
  • w których adwokat został skreślony z listy adwokatów. OC nie będzie działać również wtedy, kiedy prawnik został zawieszony w wykonywaniu obowiązków z różnych powodów.
  • kiedy ma się do czynienia z sytuacjami wojennymi, w przypadku stanu wojennego, jak również „rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru”.

Dochodzenie odszkodowania z tytuły OC adwokata obejmuje wiele innych sytuacji. Każdy prawnik musi być świadom tego, że takie OC jest obowiązkiem. Tak, aby mieć zabezpieczenie na różnego rodzaju sytuacje, które nie są planowane, ale wynikają w najmniej spodziewanych chwilach.