Jakie ubezpieczenie dla architektów?

Szymon

Architekci i inżynierowie budownictwa to dwie grupy zawodowe, które objęte są w Polsce obowiązkiem posiadania ubezpieczenia. Nie ma w tym nic dziwnego. Przedstawiciele tych zawodów odpowiadają za realizację inwestycji, które mogą być warte miliony. Drobne uchybienie w czynnościach zawodowych w tym środowisku zawodowym może prowadzić do dużych szkód. Kto musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia? Na te pytania odpowiada niniejszy poradnik.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia?

Architekci i inżynierowie budownictwa to dwie grupy zawodowe, które objęte są w Polsce obowiązkiem posiadania ubezpieczenia

Obowiązkiem ubezpieczeniowym objęci są architekci i inżynierowie budownictwa, którzy wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Muszą być oni wpisani na listę członków izby samorządu zawodowego. Obowiązek ubezpieczeniowy wynika z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Obowiązek taki powstaje w terminie 30 dni od wpisania na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa. Musi być spełniony nie później niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopilnowanie i spełnienie obowiązku ubezpieczeniowego jest wymagane wyłącznie od osób posiadających stosowne uprawnienia i pracujących w sektorze budowlanym. Obowiązek taki nie dotyczy podmiotów gospodarczych z branży budowlanej.

Jakie są zasady ubezpieczenia?

Towarzystwo ubezpieczeniowe w wyniku podpisanej umowy przejmuje na siebie odpowiedzialność finansową za uchybienia zawodowe popełnione przez ubezpieczonego. Uchybienia te mogą dotyczyć projektowania obiektów budowlanych i nadzoru technicznego nad budową takich obiektów. Ubezpieczenie pokrywać może również straty, które wynikły ze szkody spowodowanej nieumyślnie. Szkoda taka może zostać spowodowana przez podwykonawców. Szczegółowy zakres ubezpieczenia dostępny jest na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. Część z tych towarzystw umożliwia wykupienie dodatkowych pakietów, które rozszerzają odpowiedzialność ponoszoną przez ubezpieczyciela.

Przed czym nie chroni ubezpieczenie architekta?

OC architekta nie pokrywa niestety wszystkich nieplanowanych kosztów

OC architekta nie pokrywa niestety wszystkich nieplanowanych kosztów. Przedmiotem odpowiedzialności ubezpieczalni nie może być przekroczenie założonego poziomu kosztów prowadzonej inwestycji. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokrywa też kar umownych nałożonych na ubezpieczonego. Nie są również uwzględniane koszty, które wynikają z normalnego zużycia materiałów i akcesoriów budowlanych. Ubezpieczalnia nie pokryje ewentualnych kosztów wynikających z naruszenia prawa autorskiego przez architekta.