Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy – stopnie ryzyka zawodowego, kto musi się ubezpieczyć?

Szymon

Zawód lekarza polega na codziennym podejmowaniu trudnych decyzji. Niejednokrotnie podczas wykonywania obowiązków zdarza się popełnić błąd. Lekarz wykonujący swój zawód, w świetle polskiego prawa, musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy – najważniejsze zasady

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy – iExpert obejmuje ochronę przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania zabiegów i innych obowiązków związanych z pracą lekarza w danej placówce. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza obejmuje wszystkich lekarzy czynnie wykonujących swój zawód w placówce medycznej, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zakres obejmuje szkody powstałe wskutek nieprawidłowego udzielania lub zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych. W świetle obowiązującego prawa na terenie Polski obejmuje ono zarówno lekarzy medycyny, jak i lekarzy dentystów.

Zawód lekarza polega na codziennym podejmowaniu trudnych decyzji

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. określa szczegółowy zakres danego ubezpieczenia. Dotyczy ono działalności lekarskiej w okresie obowiązywania ubezpieczenia. Co istotne, istnieją wyłączenia, które ograniczają zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mowa o szkodach, które zostały wyrządzone przez lekarza/dentystę po pozbawieniu prawa upoważniającego do wykonywania obowiązków zawodowych (prawo wykonywania zawodu) polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy, a także utracie rzeczy podlegających zapłacie kar umownych.

Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności związanych z danym zawodem. W okresie obowiązywania ubezpieczenia OC pojawiają się również minimalne sumy gwarancyjne. Wyróżnia się określone stopnie ryzyka, gdzie kwalifikują się podane specjalizacje:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy - iExpert obejmuje ochronę przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania zabiegów i innych obowiązków związanych z pracą lekarza w danej placówce

  1. Najwyższy stopień ryzyka zawodowego. Najwyższe sumy obowiązują w przypadku specjalizacji lekarskich określonych kolejno: ginekologia, onkologia kliniczna, anestezjologia i położnictwo oraz chirurgii.
  2. Średni stopień ryzyka zawodowego: dentyści, w tym specjalizacje z zakresu stomatologii: ortodonci, protetycy, stomatologia dziecięcia itd. Do tej kategorii kwalifikuje się również medycyna sportowa.
  3. Umiarkowany (lub niski) stopień ryzyka zawodowego: pozostałe specjalizacje niewymienione w zestawieniu powyżej. Kwalifikuje się m.in. onkologia czy interna.

Kto musi się ubezpieczyć?

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi zostać wykupione przez lekarza lub lekarza dentystę prowadzących swoją działalność na terenie Polski. Ustawodawca określa także, że dotyczy również lekarzy wykonujących pełen zakres obowiązków wynikających z posiadanego prawa do wykonywania zawodu w zakładach opieki zdrowotnej oraz wykonujących pracę w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej.

Koszty ubezpieczenia OC są ponoszone przez samych lekarzy. Jego posiadanie jest sposobem na zabezpieczenie ekonomiczne samych praktyków lekarskich w przypadku konieczności zapłaty za wyrządzone błędy lekarskie. 

Jak już wspomniano wcześniej, ostateczna kwota ubezpieczenia jest zależna przede wszystkim od danej specjalizacji. Specjalizacje wskazane przez ustawodawcę objęte są nieco wyższymi sumami z uwagi na wyższe ryzyko. Brak obowiązującego ubezpieczenia naraża lekarza na konieczność zapłaty za szkody lekarskie z własnej kieszeni, co może być bardzo obciążające ekonomicznie.

Ubezpieczenie OC jest podstawą w codziennej pracy lekarza, niezależnie od placówki, w której wykonuje się codzienne obowiązki. Obowiązkowe ubezpieczenie może również zostać rozszerzone o ubezpieczenie OC dobrowolne.