Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości gwarantuje ochronę jego majątku

Szymon

Zarządca nieruchomości to osoba zajmująca się na co dzień kompleksowym dbaniem o stan techniczny danego obiektu i bezpieczeństwo przebywających w nim osób. To bardzo odpowiedzialne zadania, w związku z czym konieczne jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC (na mocy Ustawy z 2018 roku). Jego brak skutkuje zazwyczaj dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Suma gwarancyjna odgrywa kluczową rolę

OC zarządcy ze strony iexpert.pl nieruchomości pokrywa wyrządzone przez niego szkody materialne i osobowe. Najczęściej wynikają one z nienależytej rzetelności, nieumyślnego zaniedbania albo zaniechania wykonania jakiejś czynności (choćby przeglądu konserwacyjnego instalacji elektrycznych lub grzewczych). Omawiane ubezpieczenie skutecznie chroni zarządcę przed utratą własnych zasobów finansowych, co przekłada się jednocześnie na utrzymanie dobrobytu jego całej rodziny. Obejmuje przy tym jedynie te czynności, które zostały wyszczególnione w umowie zawartej pomiędzy zainteresowanym a wspólnotą mieszkaniową. Nie zaliczamy do nich z pewnością zdarzeń polegających na uszkodzeniu mechanicznym mienia przez osoby bliskie (powinowate) czy powstałych w wyniku działań wojennych, zamieszek i wszelkich aktów terroru. Co istotne, zakres standardowej polisy zabezpiecza zarówno samego zarządcę, jak i jego współpracowników zaangażowanych w proces dbania o nieruchomość.

Suma gwarancyjna i potencjalne kary


Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa minimalna suma OC zarządcy dotycząca zdarzeń w okresie 12-miesięcznym wynosi 50 tysięcy euro. Wielu przedsiębiorców opiekujących się nieruchomościami wykupuje jednak świadczenie przekraczające 500 tysięcy, a nawet milion euro (dla wzmocnienia poziomu ochrony). Wspomniana suma to podstawowy parametr wpływający na wysokość składki płaconej jednorazowo, ewentualnie w systemie ratalnym. Za nieposiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (więcej) każdemu zarządcy grozi przede wszystkim kara pieniężna od 4 do 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia, z jakim mamy do czynienia w naszym kraju (czyli między 18 300 zł a 45 850 zł).  Nie są to zatem sumy małe. W skrajnym przypadku – np. chronicznego uchylania się od wykupienia polisy – zarządca może otrzymać sądowy zakaz wykonywania zawodu. Dodajmy, że OC pozwala na wybór formy zaspokojenia oczekiwań poszkodowanego klienta po uprzednim rozpatrzeniu zasadności roszczenia. Duże znaczenie ma tutaj oczywiście stopień zawinienia. Przy podpisywaniu umowy trzeba natomiast wziąć pod uwagę wielkość zaciąganych zobowiązań i obrotów, a także rodzaj nieruchomości.